Opinia geotechniczna

Jednym z głównych wymogów, jaki stawiany jest przed inwestorami budowlanymi, jest pozyskanie opinii geotechnicznej. Bez niej w praktyce nie można rozpocząć robót. Obowiązek przedłożenia specjalistycznej opinii jest z jednej strony sprawą czysto formalną, z drugiej jednak ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ekip pracujących na budowie, ale też przyszłych użytkowników obiektu. Warto również podkreślić, że opinia geotechniczna nie pozostaje bez wpływu na ostateczny koszt inwestycji. Zdarza się bowiem, że pod wpływem wytycznych przedłożonych przez specjalistów projektant zmuszony jest do naniesienia zmian, które chronią inwestora przed niespodziewanymi wydatkami w przyszłości, które mogłyby być wynikiem niedopasowania obiektu do nośności gruntu oraz jego charakterystyki.

Opinia geotechniczna jest niezbędna do tego, by wyznaczyć kategorię geotechniczną obiektu. W zależności od poziomu skomplikowania samego projektu, wielkości planowanego budynku, jego charakteru, ale przede wszystkim warunków gruntowych, nadawana jest jedna z trzech kategorii. Dla obiektów przyporządkowanych do grupy pierwszej opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem na wstępnym etapie działań inwestycyjnych. Jeśli chodzi jednak o budowle z drugiej i trzeciej kategorii, może pojawić się konieczność poszerzenia ekspertyzy zawartej w opinii o dane pochodzące z dodatkowych badań podłoża.  Niekiedy też wymagane jest wzbogacenie o  dokumentację geologiczno-inżynierską. Warto dodać, że służymy fachową pomocą nie tylko na wstępnym etapie przygotowania inwestycji, ale świadczymy też kompleksową obsługę geotechniczną inwestycji aż do samego jej końca. Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji, odpowiadając na wszystkie pytania i udzielając profesjonalnych wskazówek. Dodajmy tylko, że oprócz bogatego doświadczenia i szerokiej branżowej wiedzy, stoi za nami doskonale wyposażone zaplecze techniczne. Wspomniane atuty stanowią gwarancję usługi na najwyższym poziomie. W naszej ofercie znajdują się, również usługi badania geotechniczne gruntu.

 

Co obejmuje opinia geotechniczna?

W opinii geotechnicznej znajduje się wiele informacji na temat inwestycji, w tym jej lokalizacja, numery ewidencyjne działek, adres, opis obecnego i historycznego zagospodarowania terenu czy charakterystyka planowanych obiektów. Ważny jest też ich wykaz i położenie w stosunku do obszarów chronionych. W trakcie tworzenia opinii bierzemy pod uwagę określenie przydatności gruntu na potrzeby budownictwa – czy jest możliwe posadowienie bezpośrednie, czy konieczne jest wykonanie wzmocnienia, badania gruntu na obecność zanieczyszczeń czy remediacji.

Wszystkie opinie geotechniczne są wydawane na podstawę takich dokumentów, jak:

  • prawo budowlane (art. 34 ust.3 pkt 2 lit. d)
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (§ 3 ust. 3. pkt 1, § 8),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Działamy w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu.