Kiedy potrzebna jest opinia geotechniczna i jak ją uzyskać?

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością wcześniejszego rozpoznania podłoża, na którym ma być ona realizowana. Jest to niezbędne dla właściwego opracowania projektu, w tym dopasowania sposobu posadowienia do nośności gruntu, a także zaplanowania robót ziemnych i niezbędnych zabezpieczeń. Podstawową częścią przygotowań okaże się wykonanie badania geotechnicznego gruntu, pozwalającego na poznanie jego charakterystyki geologicznej oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Przekonajmy się, co może ona zawierać i kiedy będzie wymagana.

Jakie rodzaje dokumentacji geologicznej są potrzebne?

Prowadzone badania geologiczne wiążą się w przypadku każdej inwestycji niezależnie od jej charakteru i skali z przygotowaniem dokumentacji w postaci Opinii geotechnicznej lub Dokumentacji badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania złożonych warunków gruntowych wymagana będzie także dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wspomniane opracowania są kluczowym źródłem zawierającym dane na temat przydatności konkretnych gruntów do planowanego sposobu jego wykorzystania. Zawarte są w niej najważniejsze parametry gruntu. Celem opracowania jest opis i ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża działek dla zaprojektowania posadowienia fundamentów, opis morfologii terenu oraz wnioski końcowe. Opracowania zawierają również cześć graficzną oraz w postaci graficznej lub opisowej wyniki badań specjalistycznych.

Jak przygotowuje się dokumentację geologiczną?

Badania geotechniczne mogą mieć różny charakter w zależności od potrzeb. Najczęściej obejmują jednak odwierty, które pozwalają na precyzyjne określenie struktury podłoża i przebiegu poszczególnych warstw w obrębie planowanej inwestycji. Pobrane w ich ramach próbki są badane laboratoryjnie, a na podstawie uzyskanych wyników wyciągane są wnioski zawarte w powstającym opracowaniu. Co ważne, do sporządzana opinii niezbędne będą odpowiednie uprawnienia geologiczne.